กอปศ.ถกดูแลการศึกษาเด็กพิเศษ

บอร์ดอิสระ ถก ปฎิรูปการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ พร้อมสร้างระบบคัดกรองที่มีคุณภาพให้ทุกโรงเรียน แนะ เขตพื้นที่สร้างห้องเรียนพิเศษสำหรับเด็กเฉพาะกลุ่มก่อนเคลื่อนเด็กพิเศษสู่การเรียนร่วม รวมถึงจะบรรจุเรื่องการดูแลเด็กพิเศษในร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ด้วย รศ.ดร.ดารณี อุทัยรัตนกิจ รองประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อปฎิรูปการศึกษา (กอปศ.) เปิดเผยภายหลังการประชุม กอปศ.

ว่า ที่ประชุมได้หารือถึงการปฎิรูปการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ซึ่ง กอปศ.ให้ความสำคัญกับการดูแลเด็กพิเศษ แม้ก่อนหน้านี้เราจะมี พ.ร.บ.การศึกษาคนพิการ แต่ก็ยังไม่ครอบคลุมและความเป็นจริงเด็กกลุ่มพิการ เด็กพิเศษก็ยังไม่ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ยังไม่ได้รับโอกาสทางการศึกษาและเกิดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยที่ผ่านมาเด็กพิการได้แบ่งการพิการออกเป็น 9 ประเภท แต่ปัจจุบันนี้มีเด็กพิการที่เกิดความพิการแบบไม่เห็นเด่นชัด ได้แก่ เด็กโรคการเรียนรู้บกพร่อง (แอลดี)  เด็กที่มีความบกพร่องและพฤติกรรม มีปัญหาทางการสื่อสาร และเด็กสมาธิสั้น เป็นต้น ขณะเดียวกันในประเทศไทยระบุว่ามีเด็กแอลดี จำนวน 300,000 คน แต่เมื่อคณะทำงานของตนเก็บข้อมูลวิเคราะห์พบว่าเด็กที่เป็นแอลดีจริงๆมีเพียง 37% เท่านั้น แต่ที่มีเด็กแอลดีจำนวนมากเกิดจากโรงเรียนไม่มีระบบคัดกรอง และเมื่อเห็นว่าเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ก็ระบุว่าเป็นเด็กแอลดีทั้งหมด เพราะเด็กกลุ่มนี้ไม่ต้องสอบแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) อีกทั้งยังพบว่า โรงเรียนผลักให้เด็กแอลดีเหล่านี้ไปอยู่ในกลุ่มพิการ เพื่อให้ได้รับเงินอุดหนุนรายหัวเด็กพิการ 2,000 บาท นอกจากนี้ยังพบประเทศไทยมีเด็กสมาธิสั้นเพิ่ม 5-10% แต่เมื่อครูไม่เข้าใจก็พยายามผลักเด็กกลุ่มนี้ออกจากโรงเรียน ทั้งที่ความเป็นจริงแล้วเด็กลุ่มแอลดี เด็กออทิสติก และเด็กสมาธิสั้น มีความสามารถสูงบางคนก็เป็นเด็กอัจฉริยะ ดังนั้นจึงถือว่าเด็กเหล่านี้เป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพ หากได้รับการพัฒนาอย่างถูกต้อง. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews