การรักษาพยาบาลและบริการสาธารณสุขของประชาชน

การจัดสรรเงินจำนวน 3.596 พันล้านบาทเพื่อสนับสนุนการรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี / เอดส์และ 9.405 พันล้านบาทสำหรับโรคไตวายเรื้อรัง ยอดรวม 1,377 ล้านบาทจะครอบคลุมบริการด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันและดูแลโรคเรื้อรังที่เพิ่มขึ้นขณะที่ 1,490 ล้านบาทจะเป็นงบประมาณเพิ่มเติมสำหรับหน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่ชนบทและพื้นที่เสี่ยงรวมถึงจังหวัดชายแดนภาคใต้

นอกจากนี้ 1.025 พันล้านบาทจะสนับสนุนการบริการด้านสาธารณสุขสำหรับผู้ป่วยที่ไม่ได้นอนบนเตียงหรือผู้ป่วยที่มีอาการป่วยที่บ้านในชุมชนในขณะที่ 268 ล้านบาทจะให้การสนับสนุนด้านสาธารณสุขเพิ่มเติมในระดับปฐมภูมิผ่านทาง“ แพทย์ประจำครอบครัว” ศักดิ์ชัยกล่าวว่าการเพิ่มงบประมาณสำหรับ NHSO สำหรับปีงบประมาณ 2563 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มขึ้นของเงินอุดหนุนต่อหัวจะช่วยให้การพัฒนาระบบเพื่อเพิ่มการเข้าถึงการรักษาพยาบาลและบริการสาธารณสุขของประชาชน