ครม.ไฟเขียวให้อำนาจอปท.ขึ้นทะเบียนโบราณสถาน-เก็บค่าเข้า

ครม.ไฟเขียวร่างกฎหมายให้อำนาจ “อปท.” ขึ้นทะเบียนโบราณสถาน-เรียกเก็บค่าเข้าชม แต่ “กรมศิลป์” ยังมีอำนาจเต็มกำกับดูแล เมื่อวันที่ 13 ก.พ. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด  โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ว่า  ที่ประชุมครม.เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

(ฉบับที่..) พ.ศ. …  ตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี(สปน.) เสนอ  โดยสาระสำคัญของร่างกฎหมายดังกล่าว  กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารจัดการดูแลโบราณสถาน โบราณวัตถุ เฉพาะที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับชุมชนนั้นๆ โดยให้อำนาจอปท.สามารถประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานหรือสถานที่ที่มีความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ ซึ่งไม่ได้อยู่ในการครอบครองของผู้ใดหรือมิได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานไว้ก่อน  นอกจากนี้ อปท.ยังมีอำนาจหน้าที่อนุรักษ์ คุ้มครอง รักษา และบำรุงโบราณสถานนั้นๆและยังสามารถออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเข้าชมจากประชาชนได้  โดยให้รายได้และค่าธรรมเนียมตกเป็นรายได้ของอปท. แต่กรมศิลปากรจะต้องเป็นผู้พิจารณาและมีอำนาจเต็มว่าโบราณสถานส่วนไหนที่ควรจะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแล หรือโบราณสถานตรงไหนที่กรมศิลปากรจะดูแลเอง  รวมถึงระงับการดำเนินการใดๆที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย และไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews