เรนฟอเรสท์ ฟาร์ม

เรนฟอเรสท์ ฟาร์ม ตั้งอยู่ที่ถนนมิตรภาพ เยื้องกับเรนฟอเรส์ รีสอร์ท อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ก่อตั้งขึ้นด้วยแนวความคิดการพึ่งพาตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้และเป็นตัวอย่างให้แก่ชุมชนและผู้ที่สนใจ ทั้งเรื่องการจัดการขยะ ปศุสัตว์ ปุ๋ยหมักชีวภาพ พลังงานทดแทน เช่น ไบโอดีเซล ถ่าน น้ำส้มควันไม้ การทำเกษตรอินทรีย์

แม้กระทั่งการปลูกป่าแบบสวนผสม เพื่อปรับเปลี่ยนแนวทางการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้คุ้มค่าและเกิดสมดุลย์ ลดการใช้สารเคมี รวมไปถึงการคิดค้นสูตรผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ ได้แก่ สบู่ น้ำยาสระผม น้ำยาเอนกประสงค์ ยาหม่อง ซึ่งนอกจากจะช่วยเอื้อต่อการดำเนินธุรกิจอย่างพอเพียง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมยังช่วยเสริมสร้างรายได้ พร้อมทั้งปลูกจิตสำนึกให้กับชุมชน เยาวชนในท้องถิ่น รวมทั้งนักท่องเที่ยวอีกด้วย ภายในพื้นที่ 7 ไร่ของเรนฟอเรสท์ ฟาร์ม แบ่งพื้นที่เป็นสัดส่วน อาทิ แปลงผักและผลไม้ปลอดสารพิษ โรงเพาะเห็ด บ่อปลา กรงไก่ สระน้ำ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีที่พักแบบฟาร์มสเตย์ สำหรับผู้ต้องการพักผ่อนท่ามกลางบรรยากาศแบบสวนผัก และยังสามารถเก็บผักมาให้เรนฟอเรสท์ รีสอร์ทปรุงอาหารได้อีกด้วย ในอัตราห้องละ 400 บาทต่อ 2 คน ผู้สนใจเข้าชมฟาร์มหรือพักฟาร์มสเตย์. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand