โครงการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

หน่วยงานใหม่ในการปฏิรูปและการประนีประนอมแห่งชาติจะขึ้นอยู่กับคำสั่งของ NCPO โดยคณะกรรมการบริหารจะเป็นประธานโดยนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีจะเป็นรองประธาน สมาชิกสภาอื่น ๆ รวมถึงสมาชิกคณะรัฐมนตรีสามคนเลขานุการกระทรวงกลาโหมตลอดจนเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสภาแห่งรัฐข้าราชการพลเรือนและสำนักงบประมาณ

โครงการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนของไทยอยอยซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันระดับนานาชาติของประเทศในอีกสองทศวรรษข้างหน้า นอกจากนี้รัฐบาลยังได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ทางเศรษฐกิจของอีสเทิร์นซีซั่น