travel news

ตลาดริมเมย

ช็อปปิ้งสารพัดสินค้าจากชุมชนตลาดที่ตั้งอยู่ตรงข้ามกับอำเภอเมียวดีของสหภาพพม่า ซึ่งมีของพื้นเมืองมากมายทั้งของไทยและพม่า เช่น หน่อไม้แห้ง ปลาแห้ง ปลาหัวยุ่ง เห็ดหอม ถั่วเครื่องหนัง ผ้าซาติน ฯลฯ นอกจากนี้ที่นี่ยังเป็นตลาดการค้าอัญมณี เช่น หยก ทับทิม และพลอยสีจากพม่า สำหรับคนรักเครื่องประดับให้เลือกกันจุใจ และไม่ไกลจากด่านตรวจฝั่งพม่านัก

ฟาร์มงูพังกา

ฟาร์มงูพังกา เป็นฟาร์มงูที่มีการแสดงอลังการของงูหลายชนิด มีการแสดงของคนกับงูวันละ 2 รอบ นอกจากนี้ยังมีราชินีแมงป่องและราชันตะขาบ อีกทั้งการได้รับความรู้เรื่องงูจากผู้ฝึกสอน

เรนฟอเรสท์ ฟาร์ม ตั้งอยู่ที่ถนนมิตรภาพ เยื้องกับเรนฟอเรส์ รีสอร์ท อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ก่อตั้งขึ้นด้วยแนวความคิดการพึ่งพาตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้และเป็นตัวอย่างให้แก่ชุมชนและผู้ที่สนใจ ทั้งเรื่องการจัดการขยะ ปศุสัตว์ ปุ๋ยหมักชีวภาพ พลังงานทดแทน เช่น ไบโอดีเซล ถ่าน น้ำส้มควันไม้ การทำเกษตรอินทรีย์